Odpowiedzialność cywilna to ponoszenie majątkowych konsekwencji własnego zachowania lub zachowania innych osób. Zachowanie to może polegać na określonym działaniu lub zaniechaniu. To działanie lub zaniechanie powoduje odpowiedzialność cywilną, jeśli spowodowało szkodę innego podmiotu, pod warunkiem, że przepisy przewidują określony skutek związany z danym stanem faktycznym. Skutek ten to obowiązek naprawienia szkody. Osoba poszkodowana w wyniku zajścia zdarzenia powodującego odpowiedzialność cywilną, staje się w przedmiocie odszkodowania wierzycielem w stosunku do sprawcy szkody, a sprawca staje się w tym zakresie dłużnikiem poszkodowanego.

 

Zasady odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej wykazują pewne istotne różnice, które warto podkreślić. w tym aspekcie możemy również rozważyć: regeneracja belki peugeot 206, jak i również śruby do felg aluminiowych peugeot. Z jednej strony reżim deliktowy stanowi wyłączną podstawę żądania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę o charakterze niemajątkowym, z drugiej – odpowiedzialność kontraktowa wiąże się z ułatwieniami o charakterze dowodowym. Podstawę dochodzenia roszczeń z tytułu jednego zdarzenia może stanowić tylko jeden rodzaj odpowiedzialności. Poszkodowany musi zdecydować, czy opiera się na przepisach reżimu deliktowego, czy też na przepisach reżimu kontraktowego.