Składkę płacimy jednorazowo bądź w ratach. Jeżeli podczas trwania umowy zajdą okoliczności, które wpływają znacząco na możliwość wystąpienia szkody, jesteśmy zobowiązani powiadomić o tym zakład ubezpieczeń. Pamiętajmy, że dobrowolne OC zawodowe dotyczy tylko zdarzeń, które wystąpiły w związku z wykonywaniem przez nas pracy lub działalności gospodarczej. Jeżeli chcemy zawrzeć ubezpieczenie dotyczące życia prywatnego, powinniśmy zawrzeć umowę OC w życiu prywatnym.

 

W przypadku ubezpieczenia OC, ubezpieczyciela o szkodzie powiadamia nie posiadacz ubezpieczenia, ale poszkodowany. Dokładne warunki zgłaszania szkody, limitów odpowiedzialności zakładu, znajdziemy w umowie ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że nie mamy żadnych obowiązków wobec zakładu ubezpieczeń. W tym aspekcie warto jest dokonać analizy serwis opon oraz opony osobowe. Zawsze powinniśmy, na prośbę towarzystwa – udzielić niezbędnych informacji i dostarczyć dokumenty mogące pomóc w kalkulacji odszkodowania. Zasady rządzące takim ubezpieczeniem określają w każdym przypadku ogólne warunki ubezpieczenia, wydawane przez zakład ubezpieczeń. Polisy dobrowolnego OC mogą obejmować odpowiedzialność cywilną szczecin za wszelkiego rodzaju szkody, z tym że dla ubezpieczenia całej odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej zazwyczaj trzeba wykupić, aż trzy składniki polisy.