Naczelną i najstarszą zasadą odpowiedzialności cywilnej jest odpowiedzialność na zasadzie winy, co oznacza, że aby przypisać sprawcy odpowiedzialność za czyn wyrządzający komuś szkodę, jego działanie musi być zawinione. Jest to główna zasada odpowiedzialności. Dwie pozostałe zasady mają zastosowanie w przypadkach wyraźnie wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego trzebinia. Coraz częściej jednak przepisy przewidują powstanie odpowiedzialności za określone działania lub zaniechania, niezależnie od istnienia winy sprawcy zdarzenia powodującego powstanie szkody. Jest to odpowiedzialność za sam skutek, czyli odpowiedzialność za zasadzie ryzyka.

 

Z kolei coraz rzadziej stosowana w prawie polskim jest odpowiedzialność za zasadzie słuszności, która przewiduje odpowiedzialność nawet w przypadku, gdy sprawcy nie można przypisać winy, ale z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego sprawcy szkody i poszkodowanego wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest odpowiedzialność sprawcy za wyrządzenie szkody osobom trzecim oparta na zasadzie winy lub na zasadzie ryzyka. Można w tym aspekcie rozważyć również obsługa akumulatora, zasiarczenie akumulatora, jak i również akumulatory. Źródła tej odpowiedzialności mogą być różne, na przykład prowadzenie przedsiębiorstwa, wykonywanie określonego zawodu, prowadzenie gospodarstwa rolnego, a także kierowanie pojazdem mechanicznym. W praktyce, rozmiaru szkody, za którą ktoś jest odpowiedzialny cywilnie, tak jak i wysokości odszkodowania, nie można z góry przewidzieć.